Verwerkersovereenkomst.

Dialog is een product van getdialog B.V.. Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Telefoon(0)85 – 877 24 50
E-mailprivacy@getdialog.nl

 1.  Definities
  1. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegevens betrekking heeft.
  2. Datalek: een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstig nadelige gevolgen, dan wel die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.
  3. Derden: anderen dan opdrachtgever, getdialog B.V. en zijn werknemers.
  4. Dialog: Een product van getdialog B.V.
  5. Overeenkomst: deze overeenkomst.
  6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie getdialog B.V. een deze overeenkomst heeft gesloten.
  7. Meldplicht datalekken: de verplichting tot het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan betrokkene(n).
  8. Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon.
  9. Verwerking: elke handeling (of een serie handelingen) met betrekking tot persoonsgegevens.
  10. Verwekingsverantwoordelijke: Opdrachtgever;
  11. Verwerker: Dialog (getdialog B.V.).
  12. AVG: Algemene verordening gegevensbescherming.
 1. Dialog verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op de met opdrachtgever afgesproken manier.
 2. Het verwerken van persoonsgegevens doet Dialog niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.
 3. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de instructies van opdrachtgever, tenzij Dialog op grond van de wet- of regelgeving verplicht is om anders te handelen.
 4. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
 5. De verwerking van Persoonsgegevens ziet op de volgende categorieën van Betrokkenen:
  1. Contactpersonen van Opdrachtgever waarmee Opdrachtgever samenwerkt in het kader van de uitvoering van haar projecten.
 6. De verwerking van Persoonsgegevens ziet op de volgende categorieën van Persoonsgegevens:
  1. Naam;
  2. Adresgegevens;
  3. Telefoonnummer(s);
  4. Email adres(sen);
  5. Notities van contactmomenten;
  6. Fotos;
 7. Dialog heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over zaken als het gebruik van de persoonsgegevens, de bewaartermijn van de verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 8. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens duidelijk zijn vastgesteld.
 9. De zeggenschap over de persoonsgegevens berust nooit bij Dialog, tenzij Dialog een zelfstandige verplichting mocht hebben, dan leeft Dialog deze verplichtingen na.
 10. Opdrachtgever is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat opdrachtgever de Wbp, en de andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy, naleeft.
 11. Dialog kan sub-bewerkers inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Indien het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaat verwerken dan zal Dialog die derden alle verplichtingen uit deze overeenkomst opleggen.
 12. Verzoeken met betrekking tot het verwijderen, wijzigen of verschaffen van inzage in de verwerkte persoonsgegevens worden door opdrachtgever afgehandeld.
 13. Indien Dialog verzoeken ontvangt van betrokkene(n) om inzage, wijziging of verbetering van persoonsgegevens, dan zendt Dialog deze verzoeken door naar opdrachtgever.
 14. Dialog zal de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.
 15. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Dialog heeft genomen en opdrachtgever is van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de risico’s van de verwerking.
 16. Dialog zal opdrachtgever informeren als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel gewijzigd wordt.
 17. Indien opdrachtgever de wijze waarop Dialog de beveiligingsmaatregelen naleeft wil laten inspecteren, dan kunnen hierover gezamenlijk afspraken worden gemaakt.
 18. De kosten van een inspectie zijn voor rekening van opdrachtgever.
 19. Opdrachtgever stelt aan Dialog een kopie van het inspectierapport ter beschikking.
 20. Als er sprake is van een datalek dan stelt Dialog, opdrachtgever daarvan op de hoogte. Dialog zal opdrachtgever daarbij voorzien van de informatie die opdrachtgever redelijkerwijs nodig heeft om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de meldplicht datalekken.
 21. De melding van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n) is ten alle tijden de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
 22. Dialog houdt de van opdrachtgever verkregen persoonsgegevens geheim en verplicht werknemers van Dialog en eventuele sub- bewerkers ook tot geheimhouding.
 23. Opdrachtgever staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van de overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
 24. Dialog is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet naleven van de Wbp, of andere wet- of regelgeving, door opdrachtgever.
 25. Opdrachtgever vrijwaart Dialog voor aanspraken en rechtsvorderingen van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt door opdrachtgever of waarvoor opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.
 26. Indien de samenwerking tussen opdrachtgever en Dialog wordt beëindiging dan zal Dialog de door opdrachtgever aan Dialog verstrekte persoonsgegevens aan opdrachtgever terug overdragen of vernietigen. 9.25 Lid 20 van dit artikel blijft gelden ook nadat de overeenkomst tussen Dialog en opdrachtgever is beëi
 27. De duur van deze overeenkomst is beperkt tot moment waarop de inzet van Dialog eindigt.
 28. Indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal deze overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Opdrachtgever en Dialog zullen over enige bepalingen welke niet rechtsgeldig is overleg plegen en deze vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.